Regulamin Chóru „Collegium Cantorum”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Chór „Collegium Cantorum” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”zwanym dalej Stowarzyszeniem. Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia.
2. Chór „Collegium Cantorum” to grupa osób lubiących śpiewać, deklarujących chęć uczestnictwa w zespole zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
3. Chór reprezentują: Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Dyrygent Chóru. (Prezes może upoważnić do reprezentowania Chóru innego członka Zarządu lub Chóru.)
4. Chór „Collegium Cantorum” stanowią:
a) Dyrygent Chóru
b) Rada Chóru ( złożona z Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia, Dyrygenta Chóru oraz 3-4 członków Chóru reprezentujących poszczególne głosy, wybranych przez chórzystów w 2 semestrze sezonu – kadencja 2 lata. Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia mogą wyznaczać swojego reprezentanta (Prezesa i Wiceprezesa Chóru).
c) Chórzyści
5. Zarząd Stowarzyszenia, Rada Chóru i Dyrygent organizują pracę Chóru.
6. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansami.
7. Kierownictwo artystyczne Chóru stanowi Dyrygent powołany przez Stowarzyszenie.
8. Kierownictwo organizacyjno-porządkowe Chóru sprawuje Rada Chóru.
9. Dyrygent lub Rada Chóru przynajmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby informują chórzystów o planowanych działaniach Chóru. Na zakończenie sezonu chóralnego składają sprawozdanie z zrealizowanej działalności.

§ 2 Dyrygent

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata w poczet członków Chóru podejmuje Dyrygent.
2. Dyrygent egzaminuje pod względem muzycznym kandydatów do Chóru.
3. Dyrygent prowadzi próby i koncerty.
4. Dyrygent podejmuje decyzje w sprawie doboru repertuaru, ustala skład zespołu na wyjazdy i koncerty, a informacje te zamieszcza na Facebooku w grupie chóralnej.
5. Dyrygent może w w/w kwestiach zasięgać opinii Rady Chóru.
6. Decyzje w sprawach organizacyjnych Dyrygent podejmuje wyłącznie po konsultacji z Radą Chóru.
7. Dyrygent ma prawo, po konsultacji z Radą Chóru, w przypadku zaniedbywania obowiązków przez chórzystę, do zawieszenia tej osoby w prawach członka Chóru, a także do usunięcia jej z zespołu w skrajnych przypadkach.
8. W przypadku 40 % absencji dyrygent ma prawo przesłuchać chórzystę przed dopuszczeniem do koncertu.
9. Dyrygent nie jest obciążany kosztami wyjazdów krajowych z Chórem ( w przypadku wyjazdów zagranicznych ponosi 50 % odpłatność).

§ 3 Rada Chóru

1. Rada jest organem doradczym i pomocnym w pracy Dyrygenta i Chóru.
2. Prawo uczestnictwa w Radzie Chóru mają wszyscy członkowie czynni z co najmniej 2-letnim stażem.
3. Rada Chóru zbiera wnioski od chórzystów, jest ich przedstawicielem.
4. Rada Chóru zbiera się z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrygenta lub chórzystów.
5. Do kompetencji Rady Chóru należy m.in.:
a) kierowanie sprawami organizacyjno-porządkowymi Chóru,
b) występowanie z wnioskami o skreślenie chórzysty z listy członków zespołu, odsunięcia od występu w przypadku, gdy ten nie jest do niego przygotowany (na podstawie frekwencji na próbach, próbach generalnych).

§ 4 Prawa i obowiązki chórzysty

1. Członkiem Chóru może zostać każdy, kto:
a) został przez Dyrygenta zakwalifikowany do uczestniczenia w Chórze,
b) akceptuje Regulamin Chóru.
2. Członkowie Chóru opłacają regularnie składki, które przekazywane są na konto Stowarzyszenia.
3. Chórzysta otrzymuje za pokwitowaniem, nieodpłatnie, strój i dodatki do stroju, teczkę koncertową na nuty oraz po jednym egzemplarzu nut, za które to rzeczy ponosi odpowiedzialność materialną. Zgubiony egzemplarz nut winien być uzupełniony kserokopią wykonaną na koszt chórzysty, a za zgubiony lub zniszczony strój chórzysta zobowiązany jest wpłacić równowartość na konto Stowarzyszenia.
4. Chórzysta zobowiązany jest do:
a) regularnego i punktualnego uczęszczania na próby (ze szczególnym uwzględnieniem prób generalnych),
b) zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania prób i koncertów,
c) aktywnego uczestnictwa w życiu Chóru: warsztatach, koncertach, wspólnych imprezach, wyjazdach,
d) chórzysta w czasie działalności Chóru podporządkowuje się poleceniom Dyrygenta Chóru i Rady Chóru.
5. Ewentualne nieobecności powinny być usprawiedliwiane u Dyrygenta Chóru (nieobecność zgłaszamy przed próbą lub występem, możliwie jak najwcześniej, z podaniem przyczyny nieobecności).
6. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach osobistych chórzysta ma prawo do urlopu od prac Chóru (do 6 miesięcy).
7. W czasie urlopu chórzysta zachowuje członkostwo w Chórze.
8. Za występy publiczne, nagrania, chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś wszelkie pozyskane środki finansowe lub wpływy za koncerty, są przekazywane na konto Stowarzyszenia i wykorzystywane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

§ 5 Skreślenie z listy członków Chóru

1. Skreślenie z listy chórzystów może odbyć się:
a) decyzją chórzysty,
b) na wniosek Dyrygenta lub Rady Chóru.
2. Chórzysta zgłasza chęć rezygnacji z udziału w działalności Chóru Dyrygentowi lub Prezesowi, a następnie zdaje nuty, strój i teczkę koncertową.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Członkostwo w chórze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku.