turniejVII OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ CHÓRÓW
o KRYSZTAŁOWE SERCE
CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI

REGULAMIN

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”
2. Cele turnieju:
– propagowanie śpiewu chóralnego jako jednej z form muzycznych
– wymiana doświadczeń i integracja zespołów
– popularyzacja dorobku muzycznego G. G. Gorczyckiego
– sławienie miasta i regionu chełmińskiego
3. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się 24 października 2015r. (sobota) w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie.
4. Warunki zgłoszenia:
– w konkursie mogą brać udział amatorskie chóry i zespoły wokalne, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia do 15 września 2015r.
– do zgłoszenia należy dołączyć krótką historię chóru (max.1 str A4), 3 nagrania chóru z ostatnich dwóch lat
– karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres elektroniczny: michal-baryton@wp.pl lub tradycyjny: Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– o zakwalifikowaniu chóru do turnieju zadecyduje Rada Artystyczna, której decyzje zostaną przekazane chórom do 18 września 2015r.
5. Warunki uczestnictwa:
– chóry obowiązkowo uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300zł, a zespoły wokalne (do 12 osób) w wysokości 250zł do 25 września 2015r. (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa). Wpłaty dokonywać na konto organizatorów:Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum, 86-200 Chełmno, ul.Młyńska 7,
nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
– każdy zespół zobowiązany do przesłania 4 kompletów partytur do dnia 10 października 2015r. (nie będą one zwracane) drogą tradycyjną na adres: Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w konkursie laureatów
– utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie mogą ulec zmianie
6. Zasady turnieju:
– o ewentualnym podziale na kategorie zadecyduje Rada Artystyczna po przeanalizowaniu zgłoszeń, ona też podejmie decyzję o kolejności przesłuchań
– czas występu max. 15 min (wraz z wejściem i zejściem chóru)
– program konkursowy powinien zawierać min. 3 utwory a cappella
– wykonanie utworu G.G.Gorczyckiego (utwór nieobowiązkowy) daje możliwość zdobycia Nagrody Specjalnej
– turniej zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów
7. Jury turnieju:
– skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem turnieju
– Jury będzie oceniało intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 punktów
Punktacja:
ZŁOTE PASMO 91 – 100 pkt
SREBRNE PASMO 81 – 90 pkt
BRĄZOWE PASMO 71 – 80 pkt
– oceny Jury są tajne
– decyzje Jury są ostateczne
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
8. Nagrody:
– Grand Prix: 2000 zł – dla najlepszego chóru biorącego udział w Turnieju.
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
– Jury może przyznać także wyróżnienia
– Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu G. G. Gorczyckiego
– Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewidziany w regulaminie
9. Organizatorzy zapewniają:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów-pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 15 października 2015r.)
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia
10. Postanowienia ogólne:
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
– rezygnację lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 15 października 2015r.
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas turnieju dyrygenci nie otrzymują wynagrodzenia
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

Informacji udzielają:
Dyrektor organizacyjny:

Danuta Ostałowska, tel. 782-517-503
e-mail: danuta1953o@wp.pl
Dyrektor artystyczny:
Michał Rajewski, tel. 663-802-034
e-mail: michal-baryton@wp.pl


Drukowanie


UCZESTNICY 

Chór „Hemantus” – Mogilno – dyr. Sławomir Paluch 

Hemantus

Chór Kameralny „Vivace” Zespołu Szkół w Pamiątkowie – dyr. Urszula Grzęda 

vivace

Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Gimnazjum nr 2 w Działdowie – dyr. Danuta Czeczot

SONY DSC

Olsztyński Chór „Bel Canto”  – Olsztyn – dyr. Jan Połowianiuk 

bel canto

Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” – Kleszczów – dyr. Sławomir Szafrański 

Sonore-Kleszczów

Chór „Chorus Osensis” – Osie – dyr. Michał Rajewski 

10409083_973074952716551_4934923849758351479_n

Warlubski Chór Kameralny – Warlubie – dyr. Michał Rajewski 

Warlubie-1


JURORZY

PRZEWODNICZĄCYgrucza
Prof. zw. dr hab. Roman Grucza

Emerytowany profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku
i Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Wieloletni Prezes Zarządu PZCHiO w Warszawie.

CZŁONEKK_Dąbrowski
Dr hab. Ks. Kazimierz Dąbrowski

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
Profesor nadzwyczajny Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej

CZŁONEK zdjęcie -Grazyna Wolter-Kaźmierczak
Dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
Nauczyciel akademicki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. 

CZŁONEKDyrygent Krzysztof Niegowski
Dr Krzysztof Niegowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. 
Adiunkt w Zakładzie Muzyki Sakralnej i Organowej. 


LAUREACI

Protokół
spisany w dniu 24 październia 2015 roku
z posiedzenia komisji konkursowej
VII Ogólnopolskiego Turnieju Chórów 
o „Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni”.

W dniu 24.10.2015 roku po przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35 oraz przeprowadzonej dyskusji, komisja w składzie :
1. Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Roman Grucza
2. Członek – dr hab. ks. Kazimierz Dąbrowski 
3. Członek – dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak 
4. Członek – dr Krzysztof Niegowski 
5. Sekretarz – Adam Czaster 
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

1. Grand Prix VII Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o „Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni” – Młodzieżowy Chór Mieszany „Our Voice” z Gimnazjum nr 2 w Działdowie – dyrygent Danuta Czeczot – Statuetka Grand Prix „Kryształowe serce” oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł ufundowana przez Burmistrza Miasta Chełmno Mariusza Kędzierskiego oraz Organizatorów Konkursu – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie.

2. Złote pasma :
a) Młodzieżowy Chór Mieszany „Our Voice” z Gimnazjum nr 2 w Działdowie – dyrygent Danuta Czeczot – puchar ufundowany przez Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha.
b) Olsztyński Chór „Bel Canto” z Olsztyna – dyrygent Jan Połowianiuk – puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
c) Chór Kameralny „Vivace” Zespołu Szkół w Pamiątkowie – dyrygent Urszula Grzęda – puchar ufundowany przez Starostę Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego.

3) Srebrne pasma :
a) Chór „Chorus Osensis” z Osia – dyrygent Michał Rajewski – puchar ufundowany przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Chełmnie.
b) Warlubski Chór Kameralny z Warlubia – dyrygent Michał Rajewski – puchar ufundowany przez Dyrektora Organizacyjnego Turnieju.
c) Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” z Kleszczowa – dyrygent Sławomir Szafrański – puchar ufundowany przez Dyrektora Artystycznego Turnieju.
d) Chór „Hemantus” z Mogilna – dyrygent Sławomir Paluch – nagroda ufundowana przez Intermarche Chełmno – Joanna i Grzegorz Ciastek.

4. Nagrody specjalne :
a) dla najlepszego dyrygenta w osobie Pana Jana Połowianiuka dyrygenta Olsztyńskiego Chóru „Bel Canto” z Olsztyna, który otrzymał nagrodę rzeczową (aparat fotograficzny) ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego,
b) nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu G.G. Gorczyckiego dla Kleszczowskiego Chóru Mieszanego „Sonore” z Kleszczowa, który otrzymał puchar ufundowany przez Organizatorów Turnieju.

Jednocześnie komisja w/w składzie stwierdza, iż wszystkie nagrody zostały wręczone. Pokwitowanie odbioru stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół komisji zakończono. 


Turniej współfinansowany ze środków  herb_chelmno_wektory i raster_9
URZĘDU MIASTA CHEŁMNA 

FUNDATORZY NAGRÓD I DARCZYŃCY

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich
Marszałek Wojewódźtwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki
Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański
Zarząd Banku Spółdzielczego w Chełmnie
Państwo Joanna i Grzegorz Ciastek – Intermarche Chełmno
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”
Kwiaciarnia „Jarzębina” Beata Rokicińska
Kwiaciarnia Romana Komorowska

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA

Siostrze Zofii ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Pani Małgorzacie Giżyńskiej
Straży Miejskiej w Chełmnie
Restauracji RELAX
Chórzystom Collegium Cantorum

Fotorelację z turnieju można obejrzeć tutaj http://chelmno.com.pl/2015/krysztalowe-serce-chelminskiej-jesieni-za-nami/