turniejVIII OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ CHÓRÓW
o KRYSZTAŁOWE SERCE
CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI 

REGULAMIN

 1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”
 2. Cele turnieju:
  – propagowanie śpiewu chóralnego jako jednej z form muzycznych
  – wymiana doświadczeń i integracja zespołów
  – popularyzacja dorobku muzycznego G. G. Gorczyckiego
  – sławienie miasta i regionu chełmińskiego
 3. Termin i miejsce:
  Turniej odbędzie się 22 października 2016r. (sobota) w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dominikańskiej 35 w Chełmnie.
 4. Warunki zgłoszenia:
  – w konkursie mogą brać udział amatorskie chóry i zespoły wokalne, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia do 30 czerwca 2016r.
  – do zgłoszenia należy dołączyć krótką historię chóru (max.1 str A4), 3 nagrania chóru z ostatnich dwóch lat
  – karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres elektroniczny: michal-baryton@wp.pllub tradycyjny: Danuta Ostałowska,
  86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
  – o zakwalifikowaniu chóru do turnieju zadecyduje Rada Artystyczna, której decyzje zostaną przekazane chórom do 10 lipca 2016r.
 5. Warunki uczestnictwa:
  – chóry obowiązkowo uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300zł, a zespoły wokalne (do 12 osób) w wysokości 250zł do 30 lipca 2016r. (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa). Wpłaty dokonywać na konto organizatorów: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum, 86-200 Chełmno, ul.Młyńska 7,
  nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
  – każdy zespół zobowiązany do przesłania 4 kompletów partytur do dnia
  30 września 2016r. (nie będą one zwracane) drogą tradycyjną na adres: Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
  – zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w konkursie laureatów
  – utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie mogą ulec zmianie
 6. Zasady turnieju:
  – o ewentualnym podziale na kategorie zadecyduje Rada Artystyczna po przeanalizowaniu zgłoszeń, ona też podejmie decyzję o kolejności przesłuchań
  – czas występu max. 15 min (wraz z wejściem i zejściem chóru)
  – program konkursowy powinien zawierać min. 3 utwory a cappella zarówno sakralne jak i świeckie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie)
  – wykonanie utworu G.G.Gorczyckiego (utwór nieobowiązkowy) daje możliwość zdobycia Nagrody Specjalnej
  – turniej zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert laureatów
 7. Jury turnieju:
  – skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem turnieju
  – Jury będzie oceniało intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny
  – za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 punktów
  Punktacja:
  ZŁOTE PASMO 90 – 100 pkt
  SREBRNE PASMO 75 – 89,9 pkt
  BRĄZOWE PASMO 60 – 74,9 pkt
  – oceny Jury są tajne
  – decyzje Jury są ostateczne
  – Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
 8. Nagrody:
  – Grand Prix: 2000 zł – dla najlepszego chóru biorącego udział w Turnieju.
  – Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
  – Jury może przyznać także wyróżnienia
  – Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu G. G. Gorczyckiego
  – Nagroda Specjalna dla Najlepszego Dyrygenta
  – Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewidziany w regulaminie
 1. Organizatorzy zapewniają:
  – dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
  – salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
  – opiekunów-pilotów dla każdego chóru
  – miejsca parkingowe
  – pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 30 września 2016r.)
  – rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia
 2. Postanowienia ogólne:
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
  – rezygnację lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 9 października 2016r.
  – organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
  – za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas turnieju dyrygenci nie otrzymują wynagrodzenia
  – nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

Informacji udzielają:
Dyrektor organizacyjny:
Danuta Ostałowska, tel. 782-517-503
e-mail: danuta1953o@wp.pl
Dyrektor artystyczny:
Michał Rajewski, tel. 663-802-034
e-mail: michal-baryton@wp.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia  docx , pdf

Regulamin  docx , pdf


plakat-a3


UCZESTNICY TEGOROCZNEJ EDYCJI TURNIEJU

1

Chór Żeński „Lirenka” Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
Dyrygent Joanna Godziemba

2

Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
Dyrygent Anna Olszewska

3

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Dyrygent Iwona Wiśniewska – Salamon

4

Zespół wokalny „Subito” z Łodzi
Dyrygent Maciej Wójcikowski

5

Chór „Parati Semper” z Świecia
Dyrygent Małgorzata Kempczyk – Wiśniewska

6

Chór „Pro Nobis” z Janikowa
Dyrygent Sławomir Paluch

7

Koło Śpiewackie „Lira” w Pniewach
Dyrygent Urszula Grzęda

8

Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Gimnazjum nr 2 w Działdowie
Dyrygent Danuta Czeczot

9

Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego z Łodzi
Dyrygent Aleksandra Ryłko – Sutowicz

10

Chór Kameralny „Con Brio” z Obornik
Dyrygent Marcjanna Nowak

11

Męski Zespół Wokalny „Carmen Fidei” Parafii Krzyża Świętego w Łomży
Dyrygent Michał Rajewski

12

Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” z Kleszczowa
Dyrygent Sławomir Szafrański

13

Chór Młodzieżowy „Carmen Fidei” Parafii Krzyża Świętego w Łomży
Dyrygent Michał Rajewski