rodzina

X JUBILEUSZOWY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
KOLĘD
i PASTORAŁEK

w Chełmnie

 

 


REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie

CELE:
– prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
– pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
– popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– promocja miasta Chełmna i regionu

TERMIN I MIEJSCE:
X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu     17 stycznia 2015 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach:
– chóry mieszane
– chóry jednorodne
– zespoły wokalne

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Chóry przesyłają:
– kartę zgłoszenia
Do zgłoszenia należy dołączyć:
– aktualne nagranie zawierające min.3 utwory (z ostatnich 2 lat)
– krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max.1str. A4)
– zdjęcie chóru (w formacie JPG)
Termin przesyłania zgłoszeń do 25 listopada 2014 roku
Adres nadsyłania zgłoszeń
– listem: Danuta Ostałowska, 86 -200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– e-mail: michal-baryton@wp.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, o której decyzji chór zostanie powiadomiony do 1.12.2014 roku
Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają opłatę akredytacyjną:
– chóry 300zł
– zespoły wokalne (do 12 osób) 250zł
w terminie do 15.12.2014 roku na konto organizatorów:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum
86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
Nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi.
Każdy zespół zobowiązany jest do przesłania 4 kompletów partytur (nie będą one zwracane) drogą listową na adres:
Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32, do dnia 9.01.2015r.

REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:
– kolędy polskie i obce – minimum 3 utwory w dowolnym układzie i opracowaniu
– czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu)
– utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione
– o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
– konkurs zakończy Msza Święta, po której nastąpi werdykt jury  i koncert laureatów
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów

JURY:
– skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem  konkursu
– Jury będzie oceniało: intonację, interpretację, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, oraz ogólny wyraz  artystyczny
– Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
– nagrody będą przyznawane wg punktacji:
ZŁOTE PASMO 91 – 100 pkt
SREBRNE PASMO 81 – 90 pkt
BRĄZOWE PASMO 71 – 80 pkt
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
– decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne

NAGRODY:
– GRAND PRIX – 1500 zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
– Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne
– Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta
– Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów-pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 9.01.2015r.)
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas X OKKiP dyrygenci         i chóry nie otrzymują wynagrodzenia
– rezygnacja z udziału w konkursie lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 9.01.2015 roku
– organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w regulaminie
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

Kontakt z organizatorami:
Michał Rajewski – dyr. artystyczny
tel. 663-802-034
e-mail: michal-baryton@wp.pl

Danuta Ostałowska – dyr. organizacyjny
tel. 782-517-503
e-mail: danuta1953o@wp.pl

 

Pliki do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA X OKKiP .odt
KARTA ZGŁOSZENIA X OKKiP .pdf
Regulamin OKKiP .odt
Regulamin OKKiP .pdf