XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O KRYSZTAŁOWE SERCE CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI 

REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”
2. CELE TURNIEJU:
– propagowanie śpiewu chóralnego jako jednej z form muzycznych
– wymiana doświadczeń i integracja zespołów z całej Polski
– popularyzacja dorobku muzycznego Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
– sławienie miasta Chełmna oraz całego regionu chełmińskiego
3. TERMIN I MIEJSCE:
– 26 października 2019 r. (sobota)
– Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Dominikańskiej 35, 86- 200 Chełmno
4. WARUNKI ZGŁOSZENIA
– w konkursie mogą brać udział amatorskie chóry i zespoły wokalne, które zgłoszą swój udział
na karcie zgłoszenia do 15 września 2019 r.
– do zgłoszenia należy dołączyć krótką historię chóru (max 0.5 str.A4) oraz 3 nagrania chóru
z ostatnich dwóch lat
– karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesłać
na adres elektroniczny: turniejchorow.chelmno@wp.pl
lub na adres tradycyjny: Marta Ordońska, ul. Grudziądzka 25 m. 14, 86-200 Chełmno
– o zakwalifikowaniu chóru do turnieju zadecyduje Rada Artystyczna, której decyzje zostaną
przekazane zespołom do dnia 18 września 2019 r.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
– chóry obowiązkowo uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300 zł, a zespoły wokalne
(do 12 osób) w wysokości 250 zł do 25 września 2019 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w turnieju opłata nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto organizatorów:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum, 86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
Nr konta: 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001. W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę chóru
– każdy zespół zobowiązany jest do przesłania 5 kompletów partytur, do dnia 30 września 2019 r.
pocztą tradycyjną na adres: Marta Ordońska, ul. Grudziądzka 25 m. 14, 86- 200 Chełmno.
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w konkursie laureatów
– utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie mogą ulec zmianie
6. ZASADY TURNIEJU:
– czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem chóru ze sceny)
– program konkursowy powinien zawierać min. 3 dowolne utwory a cappella, zróżnicowane
stylistycznie. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym.
Uczestnik zapewnia instrument we własnym zakresie.
– o ewentualnym podziale na kategorie zadecyduje Rada Artystyczna, po przenalizowaniu
wszystkich zgłoszeń.
– o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
– wykonanie utworu G.G. Gorczyckiego (utwór nieobowiązkowy) daje możliwość zdobycia
Nagrody Specjalnej
– turniej zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród i koncert laureatów
7. KOMISJA KONKURSOWA
– skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem turnieju
– Jury będzie oceniało intonację, interpretacje, dobór repertuaru, stopień trudności utworów,
walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt.
PUNKTACJA
ZŁOTE PASMO: 90 -100 pkt.
SREBRNE PASMO: 75 -89,9 pkt.
BRĄZOWE PASMO: 60 -74,9 pkt.
– oceny Jury są tajne
– decyzje jury są ostateczne
– komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
8. NAGRODY
– Grand Prix: 2000 zł – dla najlepszego chóru biorącego udział w Turnieju
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe
– Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu G.G.Gorczyckiego
– Nagroda Specjalna dla Najlepszego Dyrygenta
– Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie
9. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów/pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– możliwość wykupienia pakietu żywnościowego w kwocie 20 zł (wpłata na konto organizatorów
do 30 września 2019 r.)
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
– organizatorzy konkursu oraz zespoły organizatorów konkursu nie mogą uczestniczyć
w zmaganiach konkursowych
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie
– rezygnację lub zmiany dotyczące liczby chórzystów należy zgłosić organizatorom najpóźniej
do dnia 12 października 2019 r.
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas turnieju dyrygenci nie otrzymują
wynagrodzenia
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu


Wszelkich informacji na temat Turnieju udzielają:
Organizatorzy:
Marta Ordońska, tel.785 356 555
Danuta Ostałowska, tel. 782 517 503
Dyrektor Artystyczny:
Michał Rajewski, tel. 663 802 034
Adres e-mail do Organizatorów: turniejchorow.chelmno@wp.pl

PLIKI DO POBRANIA:

regulamin.doc          regulamin.pdf

karta_zgloszenia.doc          karta_zgloszenia.pdf