XII OGÓLNOPOLSKI
KONKURS KOLĘD
I PASTORAŁEK
w Chełmnie

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie
CELE:
– prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
– pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
– popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– promocja miasta Chełmna i regionu
TERMIN I MIEJSCE:
XII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu 21 stycznia 2017 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.
ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach:
– chóry mieszane
– chóry jednorodne
– zespoły wokalne
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Chóry przesyłają:
– kartę zgłoszenia
(do pobrania ze strony http://www.collegiumcantorum.pl/konkurs-koled/ )
Do zgłoszenia należy dołączyć:
– aktualne nagranie zawierające min.3 utwory (z ostatnich 2 lat)
– krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 1str. A4)
– zdjęcie chóru (w formacie JPG)
Termin przesyłania zgłoszeń do 30 listopada 2016 roku
Adres nadsyłania zgłoszeń
– listem: Danuta Ostałowska, 86 -200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– e-mail: michal-baryton@wp.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA:
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, o której decyzji chór zostanie powiadomiony do 6 grudnia 2016 roku
Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają opłatę akredytacyjną:
– chóry 300zł
– zespoły wokalne (do 12 osób) 250zł
w terminie do 24 grudnia 2016 roku na konto organizatorów:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum
86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
Nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi.
Każdy zespół zobowiązany jest do przesłania 5 kompletów partytur
(nie będą one zwracane) drogą listową na adres:
Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32,
do dnia 10 stycznia 2017 roku
REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:
– kolędy, pastorałki, pieśni świąteczne (polskie i obce) – minimum 3 utwory
a cappella, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem
instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór
we własnym zakresie)
– czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu)
– utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione
– o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
– konkurs zakończy Msza Święta po której nastąpi werdykt jury
i koncert laureatów
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów
JURY:
– skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości
przed rozpoczęciem konkursu
– Jury będzie oceniało: intonację, interpretację, emisję głosu, dykcję,
dobór repertuaru i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe,
oraz ogólny wyraz artystyczny
– Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
– nagrody będą przyznawane wg punktacji:
ZŁOTE PASMO 90 – 100 pkt
SREBRNE PASMO 75 – 89,9pkt
BRĄZOWE PASMO 60 – 74,9pkt
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
– decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne
NAGRODY:
GRAND PRIX – 1500zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
– Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne
– Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta
– Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów-pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów
do 10 stycznia 2017 roku)
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas XII OKKiP dyrygenci
i chóry nie otrzymują wynagrodzenia
– rezygnacja z udziału w konkursie lub wszelkie zmiany liczby chórzystów
powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 10 stycznia 2017 roku
– organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w regulaminie
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego Regulaminu
Kontakt z organizatorami:
Michał Rajewski – dyr. artystyczny,
tel. 663-802-034, e-mail: michal-baryton@wp.pl
Danuta Ostałowska – dyr. organizacyjny,
tel. 782-517-503,e-mail:danuta1953o@wp.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu odt , pdf

Karta zgłoszenia odt , pdf